Algemene Voorwaarden Best in Test Nederland BV

Artikel 1. Definities

1.1 Best in Test:

Best in Test is een besloten vennootschap genaamd Best in Test Nederland BV, gevestigd te Uithoorn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59700602. Best in Test levert gebruikers toegang tot het online platform van Best in Test.

1.2 Website:

De website www.bestintest.nl en www.bestintest.eu zijn eigendom van Best in Test, inclusief alle webpagina's die onder deze domeinnaam vallen, zoals de publicatiepagina's van bedrijven en zustersites die doorlinken naar www.bestintest.eu

1.3 Gebruiker:

De partij die een overeenkomst heeft afgesloten met Best in Test en die gebruikmaakt van het online platform.

1.4 Klanten:

De partij aan wie de gebruiker een beoordelingsverzoek heeft gestuurd via e-mail of via de 'in-store test'.

1.5 Beoordeling:

De mening van klanten over de gebruiker.

1.6 Overeenkomst:

De overeenkomst tussen de gebruiker (die zich via de website van Best in Test in Nederland heeft geregistreed) en Best in Test voor het gebruik van de geleverde diensten of producten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

1.7 Platform:

Dit bestaat uit de toegang tot het online platform door het gebruik van een online login, inclusief het gebruik van de inbegrepen diensten.

1.8 Gebruikersinformatie:

Gebruikers kunnen zich identificeren en krijgen toegang tot de diensten met een persoonlijke gebruikersnaam (uw e-mailadres) in combinatie met een wachtwoord.

1.9 Inhoud:

Alle informatie die wordt geplaatst op de website van Best in Test, inclusief alle klantbeoordelingen.


Artikel 2. Overeenkomst

2.1 De overeenkomst wordt definitief gesloten na betaling en na de goedkeuring van de voorwaarden middels de online acceptatie.


Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden

3.1 Door betaling en online acceptatie van de Algemene voorwaarden stemt de gebruiker in met deze Algemene voorwaarden en de volgende gebruikersvoorwaarden:

3.1.2 Best in Test maakt online back-ups van alle data, maar kan nimmer het behoud van gegevens garanderen. De gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk om alle verzamelde gegevens regelmatig te exporteren naar een eigen beveiligde omgeving.

3.1.3 De gebruiker zal nooit enige inhoud verspreiden via Best in Test die onwettig is, bedreigend, schadelijk, onfatsoenlijk, discriminerend, grof, seksueel, discriminerend of die op een andere manier onaanvaardbaar is binnen de algemeen geldende normen en waarden.

3.1.4 De gebruiker zal geen advertenties of promotionele inhoud van illegale producten of diensten op Best in Test plaatsen en ook geen auteursrechtelijk beschermde inhoud of intellectueel eigendom van anderen.

3.1.5 De gebruiker zal de persoonlijke gegevens van klanten met zorg behandelen en zal deze nooit aan derden geven zonder uitdrukkelijke toestemming (voor personen onder de leeftijd van 18 is toestemming nodig van de wettelijke voogden).

3.1.6 De gebruiker zal geen informatie of beoordelingen verzamelen van personen onder de leeftijd van 16 jaar.

3.1.7 Als gebruikers contact opnemen met een klant in reactie op een (onvoldoende) beoordeling, geldt dat de gebruikte taal altijd passend moet zijn en niet: onwettig, bedreigend, schadelijk, onfatsoenlijk, discriminerend, grof, seksueel, discriminerend of op een andere manier onaanvaardbaar binnen de algemeen geldende normen en waarden.

3.2 De gebruiker dient de gebruikersvoorwaarden in artikel 3 altijd na te leven en is aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het overtreden van dit beleid. Best in Test kan de gebruiker verantwoordelijk houden voor deze schade.


Artikel 4. Algemeen

4.1 Best in Test streeft naar een zo volledig en actueel mogelijke inhoud van de site. Best in Test geeft echter geen garantie met betrekking tot de inhoud en juistheid van de informatie op de website.

4.2 Best in Test behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De actuele gebruikersvoorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website van Best in Test.


Artikel 5. Toepasselijkheid, ongeldig, nietig of onuitvoerbaar

5.1 De gebruikersvoorwaarden van Best in Test zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Best in Test.

5.2 Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze overeenkomst of een op deze overeenkomst gebaseerde aanvullende overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel of deze artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen rechtsgeldig blijven.


Artikel 6. De toegang tot het online platform

6.1 Best in Test is gerechtigd te allen tijde wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen aan het online platform.

6.2 Tijdens eventuele (technische) problemen heeft Best in Test het recht om de toegang tot het online platform te blokkeren of te beperken indien Best in Test dit noodzakelijk acht om de (technische) problemen te verhelpen; zonder kennisgeving aan de gebruiker vooraf.

6.3 Tijdens onderhoud heeft Best in Test het recht om de toegang tot het online platform te blokkeren of te beperken indien Best in Test dit noodzakelijk acht om de (technische) problemen te verhelpen; zonder kennisgeving aan de gebruiker vooraf.

6.4 Indien de blokkade of beperking langer duurt dan 14 dagen zal de duur van het contract (kosteloos) worden verlengd met de periode die de blokkade of beperking heeft geduurd. Alleen als de toegang het online platform langer dan 30 dagen volledig is geblokkeerd door technische storingen of onderhoud, dan heeft de gebruiker rechten om zijn abonnementsgeld terug te vorderen.

6.5 Best in Test is gerechtigd klantbeoordelingen te allen tijde te verwijderen.

6.6 De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle communicatie tussen u als gebruiker en Best in Test zal plaatsvinden via de website van Best in Test en / of e-mail. Alleen 'Pro' en 'Pro Plus' klanten ontvangen ook telefonische ondersteuning.

6.7 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de noodzakelijke hardware en software, configuratie, compatibiliteit, verbinding en andere mogelijke randapparatuur die het gebruik van het online platform mogelijk maken. Best in Test streeft ernaar om de meest gebruikte browser(s) te ondersteunen en stelt expliciet dat niet alle browsers worden ondersteund.

6.8 Best in Test kan onbeperkt toegang tot het online platform van de website niet garanderen omdat Best in Test deels afhankelijk is van derden en technische faciliteiten.

6.9 Via het platform van Best in Test kunnen e-mails worden verzonden. Omdat we geen invloed hebben op de e-mail configuratie van de klant, kan Best in Test niet garanderen dat 100% van de e-mails die worden verzonden vanaf Best in Test ook daadwerkelijke aankomen bij de geadresseerden. Best in Test kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en dit kan niet als reden worden gebruikt voor restitutie van het abonnementsgeld en/of ontbinding van de overeenkomst. Daarnaast kan Best in Test niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of gevolgschade die voortvloeit uit e-mails die worden verzonden vanuit Best in Test.


Artikel 7. Vertrouwelijkheid en privacy

7.1 Best in Test zal – tenzij rechterlijk opgelegd – geen enkele persoonlijke gebruikergegevens aan derden verschaffen zonder toestemming van de gebruiker, tenzij dit noodzakelijk is voor de voortzetting van de dienst (en).

7.2 De gebruiker geeft Best in Test toestemming informatie op te slaan om onderhoud te kunnen plegen en voor de exploitatie van de dienst(en). De gebruiker geeft ook toestemming om alle klantgegevens (e-mailadressen) te registreren zodat onderhoud en exploitatie van de dienst(en) mogelijk zijn.

7.3 Best in Test spant zich in om de veiligheid van de dienst(en) te waarborgen, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de veiligheid. Omdat risico's inherent zijn aan het gebruik van internet en e-mail, kan Best in Test de vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van persoonlijke gegevens en berichten (e-mail) nooit volledig garanderen.

7.4 Als de gebruiker vermoedt dat zijn of haar account oneigenlijk wordt gebruikt voor de dienst(en) van Best in Test, kan de gebruiker dit melden door het schrijven van een e-mail naar info@bestintest.nl. Best in Test is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik zoals eerder beschreven.


Artikel 8. Duur en opzegging

8.1 Alle overeenkomsten met Best in Test worden aangegaan voor 12 maanden, welke telkens met dezelfde periode verlengd wordt zonder enige kennisgeving.

8.2 U kunt de overeenkomst uiterlijk 2 kalendermaanden voor het verstrijken van de overeenkomst per e-mail opzeggen via info@bestintest.nl.

8.3 Best in Test is gerechtigd de overeenkomst en/of het geheel van de diensten te allen tijde te beëindigen zonder opgaaf van reden. Best in Test is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade voor de gebruiker.

8.4 Best in Test mag klantgegevens tot in de eeuwigheid bewaren na beëindiging van de overeenkomst in het belang van goed onderhoud en exploitatie van de dienst(en).


Artikel 9. Aansprakelijkheid, vrijwaring en risico

9.1 Best in Test is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Dit is beperkt tot de maximale factuurwaarde van één jaar en betreft alleen het deel van de diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en alleen op dat deel dat al is betaald aan Best in Test.

9.2 De gebruiker vrijwaart Best in Test voor alle aanspraken van klanten van de gebruiker. De gebruiker vrijwaart Best in Test in die zin ook voor alle kosten (inclusief juridische kosten en kosten voor juridische bijstand) indien van toepassing.

9.3 Best in Test is nooit aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op de website.

9.4 Best in Test is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals: het maken van beslissingen op basis van verzamelde gegevens, reputatieschade, verlies van winst, verlies van data of enige andere vorm van schade.

9.5 De gebruiker stemt ermee in Best in Test, verwante partners of derden niet aansprakelijk te stellen voor eventueel opgelopen schade of kosten na het gebruik van het platform van Best in Test.

9.6 Best in Test kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van klantbeoordelingen en de methode waarop beoordelingen worden verzameld via het platform van Best in Test. Best in Test kan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van beoordelingen die klanten achtergelaten. Daarnaast is Best in Test nooit aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of andere schade die hieruit voortvloeit.

9.7 De gebruiker draagt het risico van het gebruik van het platform van Best in Test en de toepassing ervan.

9.8 Best in Test is niet aansprakelijk voor niet correcte werking van het platform van o Best in Test danwel het verlies van enige data.

9.9 Best in Test is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van gebruikersgegevens.

9.10 Best in Test kan de gebruiker aansprakelijk stellen voor eventuele schade die Best in Test of een derde partij oplopen als gevolg van misbruik van het gebruik van het platform van Best in Test, onder andere door de gebruikers gegevens aan derden worden verstrekt.


Artikel 10. Gebruikersverplichtingen

10.1 De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het eigen gebruik van het platform van Best in Test. Onrechtmatig en oneigenlijk gebruik van het platform is niet toegestaan en is voor risico van de gebruiker. Onder andere is het niet toegestaan om merknamen van anderen te gebruiken. Gebruikers kunnen aansprakelijk worden gesteld in geval van inbreuk.

10.2 De gebruiker stemt ermee in zich te beperken tot het uitnodigen van klanten die een dienst of product van de gebruiker hebben afgenomen en die dit met een overeenkomst kunnen aantonen indien nodig. Dit geldt ook voor klanten die zelf een beoordeling via de 'in-sore test' hebben ingevuld. Dit alles volgens het Opta spambeleid. Enige schade als het gevolg van het niet naleven van de regels kunnen ten laste worden gelegd aan de gebruiker.

10.3 Klanten van de gebruiker kunnen een aanvraag indienen om een beoordelin in te vullen. Hiervoor dient de klant, middels een kassabon of klantenkaart, te kunnen aantonen klant te zijn. Nadat de klant heeft aangetoond klant te zijn zal de gebruiker te allen tijde de klant een uitnodiging versturen voor het invullen van de beoordeling. Indien de gebruiker geen gehoor geeft aan het verzoek van de klant zal Best in Test de gebruiker een waarschuwing sturen. Na herhaling kan Best in Test de gebruiker royeren zonder dat de gebruiker recht heeft op teruggaaf van de contributie noch aanspraak kan maken op enige schade.


Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle auteursrechten en rechten van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot het platform van Best in Test kunnen worden toegepast, zijn eigendom van Best in Test.

11.2 Best in Test heeft voortdurend, wereldwijd en onherroepelijk, recht om beoordelingen te gebruiken voor verscheidene doeleinden en publicaties, zonder royalty's of enige andere vergoeding verschuldigd te zijn aan de gebruiker of klanten.


Artikel 12. Slotbepalingen

12.1 In deze overeenkomst tussen Best in Test en de gebruiker is het Nederlandse recht van toepassing is.

12.2 Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig wordt verklaard, blijft het resterende gedeelte van deze overeenkomst volledig van kracht. Er zal altijd gehandeld worden in de geest van deze overeenkomst.

12.3 Alle rechten die niet expliciet worden verleend in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

If you have any questions please do not hesitate to contact us

Contact Us

Waarschuwingsbericht

Sluit

Even wachten a.u.b...

System bericht

Sluit